II Międzynarodowy Przegląd Młodzi Dobrze ROCKujący jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową oraz akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

I. CEL i ZASIĘG:

 1. Promocja młodych wykonawców w dziedzinie wokalnej i muzycznej;
 2. Prezentacja umiejętności warsztatowych i artystycznych młodych muzyków rockowych;
 3. Konfrontacja różnorodnych postaw twórczych;
 4. Inspirowanie do poszukiwań artystycznych,
 5. Wspieranie i weryfikacja młodych talentów,
 6. Umożliwienie młodym muzykom sprawdzenia swoich możliwości muzycznych i wokalnych na dużej scenie przed liczną publicznością,
 7. Rozwijanie zainteresowań kulturotwórczych wśród młodzieży NASZEGO MIASTA i WOJEWÓDZTWA, KRAJU i ZAGRANICY.

II. ORGANIZATOR :

Chorągiew Kielecka ZHP

Dom Kultury „Białogon”

III. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są w za pośrednictwem ankiety elektronicznej – link –  w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ocena spełniania warunków dokonywana jest przez Jury)

 1. Do przeglądów zespoły zobowiązane są przygotować po 3 utwory, w tym co najmniej 1 cover, utrzymane w stylistyce szeroko rozumianej muzyki rockowej.
 2. Podczas zgłoszenia (ETAP I) zespoły muszą dołączyć nagranie audio co najmniej 1 utworu (dopuszcza się covery). Nagranie nie muszą być profesjonalnej jakości.
 3. Podczas półfinału (ETAP II) zespoły muszą wykonać 2 utwory wybrane spośród 3 zgłoszonych, w tym co najmniej 1 cover. Jury może poprosić o wykonanie także 3 zgłoszonego utworu.
 4. Zespoły zobowiązane są grać „na żywo”. Nie dopuszcza się grania z podkładem lub playbackiem. Dopuszczone jest wykorzystanie sampli jako elementów urozmaicających formę muzyczną, nie mogą one jednak stanowić dominować ponad instrumenty grające „na żywo”.
 5. Średnia wieku wszystkich członków zespołu nie może przekroczyć 25 lat (czyli możliwe jest wsparcie 3 osobowego zespołu 16-latków w osobie dobrze grającego 40-letniego taty lub mamy: [3 x 16lat + 40lat] : 4 osoby = 22lata)
 6. Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 16 lipca 2018 zawierającego wymagane informacje.

IV. JURY

Jury w składzie wybranym przez organizatora dokona:

 • oceny nadesłanego materiału muzycznego
 • zakwalifikuje zespoły do finału Przeglądu
 • przyzna nagrody i ewentualne wyróżnienia finałowe.

Decyzje Jury są ostateczne.

V. HARMONOGRAM

Przegląd jest trzyetapowy.

ETAP I
Praca jury – do dnia 16 lipca 2018 roku – ocena i kwalifikacja do półfinału na podstawie nadesłanego materiału muzycznego.
Informacje o wynikach kwalifikacji do następnego etapu Organizator zamieści na stronie internetowej do dnia 17 lipca 2018 oraz prześle wszystkim zespołom na podane podczas rejestracji adresy e-mail.

ETAP II (Półfinał)
Przesłuchania wszystkich zakwalifikowanych zespołów odbędą się w piątek 20 lipca 2018 w godzinach 10:00-15:00 w Kielcach na Miasteczku Festiwalowym przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (tereny zielone Politechniki Świętokrzyskiej)

Podczas półfinału zespoły wykonują 2 utwory wybrane przez siebie spośród 3 zgłoszonych, w tym co najmniej 1 cover. Jury może poprosić o wykonanie także 3 zgłoszonego utworu.

Kolejność półfinałowych prezentacji na scenie zostanie ustalona w drodze losowania.
Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi po zakończeniu przesłuchań w piątek 20 lipca 2018 o godz. 15.30 – kwalifikacja do ścisłego finału na Rynku w Kielcach.

ETAP III (Finał)
20 lipca 2018 o godzinie 19:00 na Rynku w Kielcach rozpocznie się finał przeglądu Młodzi Dobrze Rockujący, do którego przystąpią zespoły wyłonione przez Jury w II etapie.

Podczas finału zespoły prezentują utwór bądź utwory wybrane przez Jury.

Kolejność finałowych prezentacji na scenie:

19:00 – 3 miejsce
19:25 – 2 miejsce
19:50 – 1 miejsce

VI. ORGANIZATOR ZAPEWNIA PODCZAS PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:

 • przesłuchania zakwalifikowanych zespołów przez jury w obecności publiczności
 • scenę wraz z nagłośnieniem na przeglądy oraz koncert finałowy
 • backline (2 wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy, instrument klawiszowy, zestaw perkusyjny)
 • obsługę techniczną (światło, dźwięk)

VII. NAGRODY

Jury Konkursu przyzna zespołom nagrody o łącznej wartości 2000 zł.

Uroczyste odczytanie werdyktu jury oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 po zakończeniu przesłuchań i obradach Jury.
Laureat I Nagrody Przeglądu będzie miał możliwość wystąpić z 25-minutowym koncertem po wręczeniu nagród.

VIII. WAŻNE TERMINY

 • do 16 lipca – nadsyłanie zgłoszeń i kwalifikacje zespołów
 • od 17 lipca – informacja o wynikach prac jury
 • 20 lipca – przesłuchania konkursowe etapu II i koncert laureatów – finał przeglądu i ogłoszenie wyników.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia obsługę techniczną.
 2. Organizator za dodatkową opłatą zapewnia noclegi i wyżywienie dla osób przyjezdnych.
 3. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.
 4. Zgłoszenie do udziału w MDR jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika MDR
 6. Dane osobowe uczestników MDR będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie ich w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w MDR.
 8. Uczestnicy MDR wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. IX.9 regulaminu.
 9. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. IX.8 obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
  2. utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
  3. zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
  4. wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono
  5. rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
  6. umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej MDR;
  7. publiczne odtworzenie;
  8. wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, a w szczególności w dziele zależnym.
 10. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
 11. Przeglądy z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane.

Zgłoś się!

Wróć do MDR – strona główna